Regulamin warsztatów

 

ZASADY OGÓLNE

1. Warsztaty fotograficzne nie są wyjazdem turystycznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

2. Wyjazd dochodzi do skutku jeżeli zbierze się co najmniej 4 uczestników. Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów fotograficznych dla mniejszej grupy, co jednak wymaga indywidualnych ustaleń z organizatorem.

3. Uczestnikiem warsztatów fotograficznych może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły lat 13, mogą być uczestnikami warsztatów fotograficznych jedynie w przypadku łącznego uczestnictwa w tych warsztatach fotograficznych opiekuna prawnego.

4. Warsztaty fotograficzne prowadzone są przez zawodowego fotografa, podróżnika, który pozostaje do dyspozycji uczestników warsztatów, służy pomocą i radą, jednak każdy uczestnik sam odpowiada za siebie i ponosi konsekwencję swoich czynów. Oznacza to też, że przed wyjazdem każdy uczestnik musi sam kupić co najmniej:

– bilet samolotowy,

– ubezpieczenie

oraz spełnić inne, w zależności od wymagań danego kraju warunki np. posiadać paszport z datą ważności wymaganą przez dany kraj, uzyskać wizę, zaszczepić się itp.

O dodatkowych formalnościach, związanych z wyjazdem do danego kraju każdy uczestnik warsztatów poinformowany zostanie niezwłocznie po zarejestrowaniu się na stronie: www.jakubsliwa.com/warsztaty-fotograficzne

Każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest przed wyjazdem okazać dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań. Jeżeli okaże się, że nie zostały one spełnione, organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia uczestnictwa w warsztatach fotograficznych, co nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za warsztaty fotograficzne.

5. Organizatorowi zależy na zadowoleniu uczestników warsztatów fotograficznych dlatego do każdego uczestnika podchodzi indywidualnie. W kosztach warsztatów fotograficznych zawarte jest spotkanie przed wyjazdem, które pomaga dopasować część praktyczną warsztatów fotograficznych do umiejętności i zainteresowań każdego uczestnika. Jednak należy pamiętać, iż jest to wyjazd grupowy i nie ma możliwości spełniania innych niż w zakresie nauki fotografii indywidualnych zapotrzebowań. Jeżeli nie chcesz się spotkać, wystarczy Ci kontakt telefoniczny lub mailowy, nie ma problemu, jednak nie stanowi to podstawy do obniżenia ceny za warsztaty fotograficzne.

6. Warsztaty fotograficzne są organizowane jako wyjazd backpackerski, tzn. podróżujemy z plecakiem (do 20 kg plus 5 kg bagaż podręczny); standard hoteli oraz transportu zależy od Was. Jako organizator służę pomocą w rezerwacji bądź zakupie biletów, hoteli tylko o średnim standardzie. Należy jednak pamiętać, że warsztaty fotograficzne odbywają się w kraju o innych standardach usług niż te obowiązujące w Europie.

7. Warsztaty fotograficzne zaczynają się w miejscu i godzinie wskazanej w umowie.

8. Na warsztatach fotograficznych spotykamy się codziennie o ustalonej godzinie. Staramy się podróżować, spać, jeść i jak najwięcej przebywać w grupie, jeżeli jednak to Ci nie odpowiada, nie ma problemu. Jeżeli nie stawisz się na zajęcia fotograficzne w określonym miejscu i czasie to Twój wybór. Nieuczestniczenie w zajęciach fotograficznych niezależnie od jego przyczyn, nie stanowi podstawy do obniżenia ceny za warsztaty fotograficzne.

9. Warsztaty fotograficzne organizowane są w kraju, który jest organizatorowi znany. Jednak należy pamiętać, iż każda podróż, zwłaszcza do kraju o innej kulturze i zwyczajach, może obfitować w sytuacje, których organizator nie mógł przewidzieć.

10. Istnieje możliwość zmiany zaplanowanej trasy lub uczestnictwa w zaplanowanych atrakcjach turystycznych jedynie w trzech przypadkach:
– z powodu siły wyższej (m.in. kataklizm, powódź, huragan, strajki, zamieszki itp.);
– jeżeli organizator uzna, iż kondycja fizyczna grupy nie pozwala na zrealizowanie zaplanowanego programu;
– wyrażenia zgody przez wszystkich uczestników warsztatów fotograficznych

11. Organizator warsztatów fotograficznych nie odpowiada za rzeczy, zdrowie i czyny uczestników warsztatów. Przed wyjazdem do danego kraju oraz w trakcie trwania warsztatów fotograficznych organizator informuje o panujących tam zwyczajach, zasadach religii czy prawie. Sam decydujesz, czy zastosujesz się do tych rad i sam poniesiesz konsekwencję ich nieprzestrzegania.

12. Podczas wyprawy uczestnik warsztatów fotograficznych otrzymywać będzie aktualne adresy hoteli oraz informacje niezbędne w przypadku oddzielenia się od grupy lub zagubienia.

13. Uczestnik warsztatów fotograficznych dla swojego bezpieczeństwo powinien poinformować organizatora o problemach zdrowotnych oraz aktualnie zażywanych lekach. W skrajnych wypadkach, gdyby organizator doszedł do wniosku, iż choroba może uniemożliwić uczestnictwo w warsztatach fotograficznych, organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy.

WARUNKI FINANSOWE:

1. Koszt warsztatów fotograficznych zawiera w sobie wyłącznie kurs fotografii (zajęcia teoretyczne oraz część praktyczną dostosowane do poziomu zaawansowania każdego z uczestników)

2. Aby stać się uczestnikiem warsztatów fotograficznych należy zarejestrować się na stronie www.jakubsliwa.com/warsztaty-fotograficzne, zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz uiścić zaliczkę, która zaliczana jest na poczet ceny warsztatów fotograficznych.

3. Po wpłaceniu zaliczki otrzymujesz umowę, po jej podpisaniu i uzupełnieniu kwoty stanowiącej cenę warsztatów fotograficznych stajesz się uczestnikiem warsztatów fotograficznych.

4. W przypadku nie dojścia do skutku warsztatów fotograficznych z powodów leżących po stronie organizatora (choroba, zbyt mało chętnych) zaliczka zostaje zwrócona w terminie 3 dni od podjęcia przez organizatora decyzji o odwołaniu warsztatów.

5. Organizator nie zwraca pieniędzy w przypadku choroby lub nadzwyczajnych zdarzeń losowych uczestnika warsztatów, które uniemożliwiają mu uczestniczenie w wybranych warsztatach, ale zobowiązuje się zapewnić mu uczestnictwo w warsztatach fotograficznych w innym terminie. Istnieje możliwość wskazania innej osoby w zamian za uczestnika rezygnującego z warsztatów fotograficznych, o ile osoba ta spełni warunki, o których mowa w Zasadach ogólnych w pkt. 4.

6. Wszelkie koszty poniesione przez organizatora na prośbę i za zgodą danego uczestnika, np. zakup miejscowych biletów kolejowych, lotniczych itp. zostaną organizatorowi zwrócone niezwłocznie po przedstawieniu uczestnikowi dowodu zakupu (bilet, rachunek, dowód wykonania przelewu).

Jeżeli nie rozumiesz lub masz wątpliwości co do któregoś z zapisów regulaminu, skontaktuj się z organizatorem, gdyż każdy uczestnik warsztatów fotograficznych zobowiązany jest potwierdzić na umowie, że zapoznał się z powyższym regulaminem i akceptuje jego treść.